Vilkår

Vilkår

UTLEIEVILKAR FOR BERGEN VANNSCOOTER UTLEIE A/S

 

1. Utleier skal stille fartøyet til disposisjon for leietaker fra avtalt sted og tid. Normalt er fartøyet stasjonert ved Fagernes Yacht Club.

2. Fartøyet er forsikret. Leietaker plikter å dekke egenandel på inntil kr 15.000,- ved skade på vannscooter. Forsikringsdekningen gjelder ikke i de tilfeller hvor leietaker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Ved skader som beløper seg til mindre enn fastsatt egenandel vil gjeldende egenandel bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

3.1. Fartøyet leies ut i sin helhet til en person eller juridisk selskap som utpeker en ansvarlig person. Leietaker plikter å fremvise gyldig båtførerbevis ved inngåelse av leiekontrakt.

3.2. Utleiesum inkluderer ikke drivstoff.

4. Vannscooterene ligger på sjø og må i utgangspunkt hentes ved Fagernes Yacht Club, Adresse: Straumeveien 166, 5151 Straumsgrend. Eventuelt levering etter nærmere avtale.

5. Kansellering av bestilling må skje senest 24 timer før leiestart. Bestillinger som ikke avbestilles innenfor 24 timer før leiestart, vil bli belastet 50 % av det totale leiebeløpet. Ved ikke oppmøte, blir det totalet leiebeløpet belastet i sin helhet.

6. Utleier forbeholder seg retten til å kunne endre utleie prisene iløpet av sesongen.

7. Utleier har rett til å kansellere kontrakten ved force majeure dersom annet fartøy ikke kan fremskaffes eller leietaker ikke aksepterer det annet fartøy med saklig grunn.

8. Hvis kontrakten kanselleres som nevnt i pkt.7. skal hele utleiesummen tilbakebetales til leietaker. Utleier har for- øvrig intet ansvar.

9. Det er leietakers ansvar å føre fartøyet tilbake til avtalt tid og sted. Overtredelse vil medføre gebyr i hht timesleie. (300 kr pr 30 min)

10. Leietaker skal behandle fartøyet og utstyr i henhold godt sjømannskap, sunn fornuft, og med forsiktighet, og som om den var egen eiendom.

11. Hvis det oppstår skader eller tap av fartøy eller utstyr under leieperioden, plikter leietaker å underrette utleier om dette umiddelbart. Ved alvorlige ulykker skal leietaker ta direkte kontakt med 113.

12. Ved kantring av vannscooter skal utleier informeres umiddelbart. 

13. Leietaker plikter å bruke redningsvest og overholde sikkerhets- og fartsregler.

14. Hvis leietaker bryter lokale fartsbegrensninger i havneområder, rundt marina anlegg, badestrender etc. så vil et gebyr på inntil kr 10000,- ilegges leietaker.

15. Leietaker er i leieperioden til enhver tid ansvarlig for fartøyet. Leietager skal erstatte det tap eller den skade han eller hans gjester påfører utleier, fartøy eller utstyr.

16. Fartøyet kan ikke fremleies eller overlates til andre personer i leieperioden.

17. Hvis en av partene vil rette et krav mot den annen part, skal dette krav meddeles skriftlig innen 14 dager etter utløpt leietid. Deretter bortfaller retten til å gjøre eventuelle krav gjeldende.

18. Hvis en av partene gjør seg skyldig i betydelig brudd av kontrakten, har den annen part rett til, umiddelbart, å kansellere kontrakten.

19. Leietaker plikter å følge retningslinjer gitt om fartøyet.

20. Brudd på et eller flere av vilkårene vil medføre utestengelse i inntil 5 år og krav om dekning av eventuelle ekstra kostnader for utleier.

21. Eventuelle tvister i forbindelse med denne kontrakt skal avgjøres i henhold til norsk lov, og rett verneting er Bergen tingrett.

Vilkår oppdatert 01.01.2020